Szukaj Zadzwoń
 • Zadzwoń

  Rejestracja: terapia płatna i refundowana przez NFZ

  mgr Paweł Mazur
  tel. 75/717-47-22
  (poniedziałek, środa, piątek)
  kom. 607-431-202
  (poniedziałek – piątek w godz. 9-17)

  Dodatkowy kontakt w sprawie terapii płatnej:
  mgr Daniel Smogulecki
  tel. 731-104-969

Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień “Radzimowice” spółka z o.o. jest podmiotem leczniczym prowadzącym działalność w dwóch przedsiębiorstwach leczniczych :
– Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia “Radzimowice” ul. Dolna 4 Szklarska Poręba
– Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia “Radzimowice – Poradnia ul. Dolna 4 Szklarska Poręba
Jako podmiot leczniczy jesteśmy zdecydowani prowadząc naszą działalność chronić i szanować prywatność pacjenta .
Niniejsza polityka prywatności określa w jaki sposób pozyskujemy dane osobowe pacjentów i jak przetwarzamy i jak je chronimy.
Pod pojęciem dane osobowe rozumiemy twoje Imię i Nazwisko , Nr PESEL , adres zamieszkania , adres do korespondencji nr telefonu i adres poczty elektronicznej oraz informacje dotyczące stanu zdrowia odnotowane w dokumentacji medycznej

I. Pozyskiwanie danych
1. Pozyskiwanie danych osobowych podczas rejestracji telefonicznej .

Ośrodek nie rejestruje ( nie nagrywa ) rozmów telefonicznych .
Podczas rejestracji telefonicznej pacjent jest proszony o podanie następujących danych osobowych .
– Nazwisko , Imię , Nr PESEL , Adres zamieszkania , nr telefonu .
Powyższe dane są bezpośrednio zapisywane do systemu rejestrującego Ośrodka. System zabezpieczony jest przed dostępem osób nieupoważnionych. Korzystamy w tym celu z systemu komputerowego z protokołami ograniczonego dostępu.
Osoba pobierająca twoje dane osobowe przedstawia się z imienia i nazwiska.
Do pobierania danych pacjentów wykorzystujemy następujące nr telefonu
+48 75/717-47-22
607-431-202
731-104-969
2. Pozyskiwanie danych osobowych poprzez formularz na stronie internetowej lub poprzez pocztę elektroniczną.
Wypełniając zgłoszenie przez internet możesz podać swoje dane osobowe lub poprosić o kontakt telefoniczny i podać je podczas tej formy rejestracji. Dane podane w formularzu trafiają na zabezpieczoną skrzynkę emailową Ośrodka, a po dokonaniu rejestracji do systemu informatycznego , wiadomość jest usuwana. Taka sama procedura postępowania została przyjęta dla kontaktu poprzez pocztę elektroniczną

Wykorzystujemy jedynie następujący adres strony i poczty elektronicznej.
www.radzimowice.pl, www.seksoholizm.com, www.meskadroga.pl

radzimowice@radzimowice.pl, szkolenia@radzimowice.pl

3. Pozyskiwanie danych osobowych podczas bezpośredniego kontaktu z Personelem
Podmiotu Leczniczego.
Podczas rejestracji bezpośredniej , a także podczas przyjęcia na terapię pacjent jest proszony o udostępnienie do wglądu dokumentu tożsamości . Poproszony jest też o podanie adresu zamieszkania . Dane te wpisywane są do systemu rejestrującego jak również do zakładanej dokumentacji medycznej w sposób trwały. Nie ma możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych osobom anonimowo bez podania przez nie danych osobowych.

II. Przetwarzanie danych osobowych
Dane pozyskane od pacjenta przetwarzane są w następujących sytuacjach:
1. Rozliczenie udzielanych świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia
Przekazanie danych płatnikowi drogą elektroniczną ( dane są szyfrowane )
2. Dane pacjenta mogą wykorzystane w związku z wystawieniem druku ZLA ( zwolnienie lekarskie ) i przekazane do ZUS za pomocą szyfrowanego pliku .
3. Wystawienie pacjentowi imiennego rachunku za udzielone świadczenia zdrowotne – kopia rachunku przekazywana jest do księgowości . Rachunek nie zawiera nr PESEL.

III. Zasada poufności podczas pobytu pacjenta w Ośrodku jak również po zakończeniu leczenia .
1. Personel Ośrodka przestrzega przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Personel Ośrodka nie udziela żadnych informacji o pacjentach przyszłych , obecnych i byłych osobom trzecim za wyjątkiem osób do tego upoważnionych pisemnie przez pacjenta
3. Poza zgodą pacjenta Ośrodek udziela informacji pisemnych uprawnionym do tego podmiotom Sądowi i Prokuraturze w związku z prowadzonymi postępowaniami.
4. Ogólnej informacji o pobycie pacjenta możemy udzielić na pisemny wniosek Policji w związku z prowadzonym postępowaniem.
5. Pisemnej informacji o pacjencie możemy udzielić również na pisemny wniosek Opieki Społecznej lub kuratora w związku z prowadzonymi postępowaniami.
6. Dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta i jej opis może być udzielony na pisemny wniosek następującym osobom i podmiotom :
– pacjentowi
– osobie pisemnie upoważnionej przez pacjenta
– Narodowemu Funduszowi Zdrowia
– Sądowi
-Prokuraturze

7. Sesje terapii grupowej mogą być rejestrowane za potrzeby tylko i wyłącznie celów monitorowania procesu terapii ( superwizji ) Materiał ten jest dostępny tylko dla personelu terapeutycznego Ośrodka i po wykorzystaniu do w/w celu jest trwale usuwany. Podpisując kontrakt terapeutyczny pacjent wyraża zgodę na udział w sesjach grupowych , które mogą zostać zarejestrowane.

8. Podczas leczenia pacjent jest informowany o zasadzie poufności . Podając osobiste informacje osobie oraz swoje dane osobowe w grupie terapeutycznej robi to na własną odpowiedzialność.

Podczas leczenia pacjent jest informowany o zasadzie poufności . Podając osobiste informacje o sobie oraz swoje dane osobowe w grupie terapeutycznej robi to na własną odpowiedzialność.
Personel Ośrodka ogranicza w maksymalnym stopniu posługiwanie się danymi osobowymi pacjentów poprzez używanie w grupie terapeutycznej jedynie imienia.
Dokumenty takie jak ruch chorych , są przechowywane w zamkniętym pomieszczeniu terapeutów i nie są udostępniane nikomu poza personelem .

IV Zabezpieczenie danych osobowych i przechowywanie.
Dane osobowe pozyskane od pacjenta są chronione poprzez wpisanie do zabezpieczonego systemu komputerowego. Dokumentacje medyczne pacjentów w formie papierowej przechowywane są w zamkniętym pomieszczeniu. Dostęp do dokumentacji ma jedynie personel udzielający i rozliczający świadczenia zdrowotne ( lekarze i terapeuci , administrator ). Dokumentacja medyczna jest przechowywana w Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia “Radzimowice” w Szklarskiej Porębie przy ul. Dolnej 4 w zamkniętym archiwum.

V Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo danych osobowych pacjentów jest
zarząd spółki prowadzącej podmiot leczniczy.

VI Dokumenty podpisywane przez pacjenta w związku z realizacją polityki
prywatności.
Podczas przyjęcia pacjent proszony jest o wypełnienie i podpisanie oświadczenia następującej
treści :

OŚWIADCZENIE
Udostępniam moje dane osobowe i wyrażam zgodę na wykorzystanie ich do celów prowadzenia dokumentacji medycznej związanej z udzielanymi mi świadczeniami zdrowotnymi jak również zgadzam się na użycie moich danych do celów rozliczenia świadczeń zdrowotnych z płatnikiem ( narodowym Funduszem Zdrowia lub inną osobą fizyczną lub prawną , która finansuje moje leczenie)
Jednocześnie Oświadczam ,że zostałem poinformowany o Polityce Prywatności Podmiotu leczniczego Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień “Radzimowice” i mogłem zapoznać się z jej treścią na stronie www.radzimowice.pl w zakładce polityka prywatności oraz na moje życzenie w wersji papierowej .

Podpis pacjenta ………………………………..

Nasi partnerzy

http://paulahall.co.uk/ Karkonoski Park NFZ SASH

Nasze projekty

Seksoholizm Męska droga

Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia "Radzimowice" w Szklarskiej Porębie prowadzony jest przez podmiot leczniczy - Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień "Radzimowice" Społka z o.o. z siedzibą 59-500 Złotoryja ul.Garbarska6/4 KRS 0000234605 NIP 694-15-64-181; REGON 390769238; Kapitał Spółki 50 000 zł;